Spółki Grupy:
Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 591 67 44
E: rejestracja@abcdata.eu

Dział Kontroli Należności i Windykacji

T: +48 22 676-08-79
T: +48 22 676-09-82
T: +48 22 591-61-88
T: +48 22 591-64-88
T: +48 22 591-67-98
T: +48 22 275-72-61
E: windkol@abcdata.eu

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

Warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy
 1. W trosce o komfort swoich Klientów, Roseville Investments oferuje możliwość dokonywania zakupów z wykorzystaniem różnych form płatności: przedpłata, karta płatnicza, płatność za pobraniem, szybkie przelewy on-line, kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności.
 2. Wysokość limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie i zależy od oceny zdolności kredytowej Klienta przez Roseville Investments oraz poziomu ubezpieczenia. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami uzyskania kredytu w Roseville Investments.
 3. W systemie InterLink udostępniamy naszym Klientom serwis finansowy, w którym prezentujemy bieżące informacje dotyczące finansowych warunków współpracy, wystawionych faktur, wolnego limitu kredytowego, a także szereg innych istotnych danych finansowych.
 4. Zasady naliczania kosztów dostawy dla zamówień z odroczonym terminem płatności (w tzw. kredycie kupieckim):
  a. O koszcie dostawy decyduje suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia dla danego punktu odbioru (adresu wysyłkowego), przy czym nie są tu uwzględniane faktury za zakup produktów niematerialnych np. licencji, subskrypcji i gwarancji elektronicznych oraz zamówienia odbierane osobiście z magazynu Roseville Investments.
  b. Jeśli suma wspomniana w punkcie 4a jest większa od 1.500 zł netto za dany dzień dla danego punktu odbioru, koszt dostawy wyniesie 12 zł netto (nie dotyczy to opłat za wysyłkę produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe i wymagające transportu specjalnego).
  c. Jeżeli suma wspomniana w punkcie 4a jest mniejsza od 1.500 zł netto za dany dzień dla danego punktu odbioru, to koszt dostawy wynosi 24 zł netto.
  d. Naliczone w powyższy sposób koszty dostawy zostaną uwzględnione na wystawianej raz w miesiącu fakturze transportowej, z wyszczególnieniem dni, za które opłaty te zostały naliczone.
  e. Faktura ta, z terminem płatności 25 dni będzie raz na miesiąc wysyłana do Państwa pocztą.
 5. Zasady naliczania kosztów dostawy dla zamówień z formą płatności inną niż kredyt kupiecki tj. przedpłata, płatność online, pobranie.
  a. Klienci, którzy nie korzystają z odroczonej płatności ponoszą opłatę transportową za każde złożone zamówienie.
  b. W przypadku pobrania należności przez kuriera naliczana jest dodatkowo opłata w wysokości 5 zł netto.
  c. Maksymalna wartość przesyłki pobraniowej zależy od warunków określonych przez daną firmę kurierską i wynosi nie więcej niż 15 000 zł brutto z następującym zastrzeżeniem:
  - DHL: 6500 zł brutto płatne u kuriera lub 11 000 zł brutto w terminalu przewoźnika.
 6. Pozostałe opłaty transportowe:
  a. W przypadku produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 75 zł netto za jedną sztukę produktu.
  b. Dla produktów lub zamówień wymagających transportu specjalnego koszty ustalane są indywidualnie.
  c. Opłata za wysyłkę na adres określany jako „Adres zdefiniowany przez Zamawiającego” w formularzu zamówienia w systemie sprzedaży InterLink, wynosi 12 zł netto za zamówienie, niezależnie od ilości paczek. Opłata ta jest naliczana bezpośrednio do faktury za zamówienie.
  d. Do zamówień o wartości poniżej 50 zł netto jest doliczana opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł netto.
 7. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży InterLink, pisemnie bądź telefonicznie. W tym ostatnim przypadku, Roseville Investments zachowuje sobie prawo do pisemnego potwierdzenia zgodności zamówienia celem zminimalizowania ryzyka ewentualnych pomyłek związanych z procesem wprowadzania zamówienia do systemu InterLink przez pracowników Roseville Investments na podstawie telefonicznej rozmowy z klientem. Roseville Investments dołoży wszelkich starań, aby zamówienia z wysyłką krajową, złożone do godz. 16: 45 (dotyczy dni roboczych), zostały wysłane jeszcze tego samego dnia.
 8. Zgodnie z zapewnieniami, spedytorzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki paczkowe były dostarczone do godz. 17: 00 następnego dnia roboczego po wysyłce z Roseville Investments, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.
 9. W przypadku przesyłek paletowych czas dostawy wynosi do 48h, z zastrzeżeniem szczególnych warunków obsługi wybranych kodów pocztowych odbiorców wg wskazań określonych w regulaminach usług firm przewozowych i kurierskich.
 10. W przypadku zamówień z dostawą lokalną, Roseville Investments dołoży wszelkich starań, aby spełnione zostały poniższe warunki dostaw:
  • Warszawa: zamówienia złożone do  godziny 12:00 – dostawa tego samego dnia (z wyjątkiem zamówień z formą płatności za pobraniem); zamówienia złożone po godzinie 12:00 – dostawa następnego dnia do godziny 13:00.
 11. Odbiory osobiste towaru bezpośrednio z naszych magazynów możliwe są:
  • w Warszawie w godzinach 09:00–16:00, z formą płatności przedpłata, kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności, karta płatnicza,
  • w Sosnowcu w godzinach  9:30–15:30, z formą płatności przedpłata oraz kredyt kupiecki z odroczonym terminem płatności.
 12. Jeśli suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia odbioru jest niższa niż 300 zł netto, do zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł netto.
 13. W trosce o bezpieczeństwo transakcji, w przypadku odbioru towaru wymagane jest pisemne upoważnienie od osób uprawnionych do reprezentacji Odbiorcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.
 14. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu odpowiedniego wniosku w systemie sprzedaży InterLink i jego akceptacji przez Roseville Investments. W takim przypadku Roseville Investments obciąży dealera kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości od 50 zł netto. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia w systemie InterLink nie będą przyjmowane.
 15. Zwroty środków do Partnerów Roseville Investments dokonywane są raz w tygodniu. Płatność jest realizowana na wniosek Klienta pod warunkiem, że nie ma możliwości dokonania kompensaty ze zobowiązaniami Klienta do Roseville Investments. Warunkiem dokonania zwrotu jest zarejestrowanie przez Klienta w systemie InterLink rachunku bankowego firmy, na który płatność powinna być zrealizowana.
 16. Dla pilnego zrealizowania złożonego zamówienia na towary dostępne w magazynie, Roseville Investments udostępnia Klientom możliwość dokonania szybkiej płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności internetowej. Roseville Investments ma prawo odmówić udostępnienia tej metody płatności bez podania przyczyny. Opłaty z tytułu płatności internetowych ponosi Klient. Skorzystanie przez Klienta z płatności internetowej wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu dostawcy tego systemu udostępnionego w systemie InterLink.

 

Aby Państwa decyzje w sprawach zakupów stały się łatwiejsze i wygodniejsze staramy się na bieżąco poszerzać ofertę produktową oraz zwiększyć ilość informacji o cenach i dostępności artykułów w systemie sprzedaży InterLink:

interlink.abcdata.pl - serwis dla klientów Roseville Investments, udostępniający na bieżąco informacje o cenach, dostępności towarów, umożliwiający bezpośrednie składanie zamówień. Dostęp do tej części systemu możliwy jest po podpisaniu Umowy Dealerskiej i wymaga rejestracji użytkownika. W tym celu należy skorzystać z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie interlink.abcdata.pl „Zarejestruj nowego użytkownika InterLinka”.

Do kontaktu z Państwem wykorzystujemy dane z formularza "Informacje o Dealerze", będącego załącznikiem do umowy. Prosimy o precyzyjne wypełnienie tego formularza, a w szczególności podanie właściwych numerów faksów i telefonów. Dzięki temu otrzymają Państwo więcej interesujących informacji. Pragniemy, aby mając dostęp do w/w informacji, traktowali Państwo zakupy w Roseville Investments jako łatwe i przyjemne.

 

Informacje nt. magazynu w Sosnowcu!

Przy odbiorze osobistym Towaru wymagane jest ważne upoważnienie podpisane przez reprezentanta firmy.
Godziny otwarcia magazynu: 09:30-15:30 odbiory własne dla klientów z kredytem, 09:30-15:00 odbiory własne gotówkowe.
Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Sokolska 68A (Hines Logistic Park, na tyłach hipermarketu Auchan)
 

Umowa dealerska

Aby zostać naszym Partnerem należy podpisać i dostarczyć do Roseville Investments umowę dealerską (w dwóch egzemplarzach) wraz z załącznikami oraz dołączyć do niej komplet dokumentów rejestrowych firmy. Umowa dealerska i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione prawnie do reprezentowania firmy.

Formularz do rejestracji elektronicznej znajduje się na stronie interlink.abcdata.pl, po wypełnieniu będzie wygenerowany dokument w formacie pdf zawierający umowę. Prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS / RHB) – nie starszych niż 3 miesiące.

W przypadku, gdy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy wypisu z KRS/RHB) jest starsze niż 3 miesiące, ale od czasu jego wydania nie nastąpiły żadne zmiany prosimy o potwierdzenie tego faktu dopiskiem „Potwierdzamy, że do dnia ....../....../...... nie zaszły żadne zmiany w danych rejestrowych naszej firmy” – podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wymagamy dołączenia kopii decyzji nadania numeru NIP i REGON.

Załącznik do umowy dealerskiej - lista osób upoważnionych do odbioru towaru:
Lista osób upoważnionych do odbioru towaru

Wniosek kredytowy
Weksel
Deklaracja wekslowa
Załącznik do weksla "in blanco"

Reprezentacja spółki w przypadku Sp. z o.o. - Art. 230 KSH

Szanowni Państwo.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szczególne regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego obowiązujące od 01.01.2001r. na mocy ustawy z dnia 15.09.2000r Kodeks Spółek Handlowych. Art. 230 tejże ustawy w brzmieniu "Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej." nakłada na Zarządy spółek z o.o. ograniczenia w zawieraniu umów i kontraktów. W przypadku, gdy Państwa kapitał zakładowy jest zbyt niski w stosunku do dokonywanych transakcji a w umowie spółki nie ma zapisów zwiększających uprawnienia Zarządu do reprezentowania spółki Urzędy Skarbowe powołując się na ten artykuł mogą zakwestionować zaliczenie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu jak również odliczanie podatku VAT. Dlatego też prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego oświadczenia wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru handlowego, oraz umową spółki - jeżeli zawiera ona ograniczenia lub rozszerzenia uprawnień do reprezentowania Spółki przez Zarząd.

Jeżeli transakcje handlowe zawierane przez Państwa firmę z Roseville Investments nie mieszczą się w limicie wyznaczonym przez Art. 230 KSH, mając na uwadze nasze przyszłe stosunki handlowe jak również bezpieczeństwo transakcji, prosimy również o jak najszybsze dokonanie stosownej zmiany zapisów w umowie spółki. Zgodnie z posiadaną przez nas opinią prawną jest to najlepszym i najpewniejszym sposobem na rozwiązanie tej kwestii - nie tylko w zakresie kontaktów z Roseville Investments - ale również we wszystkich sprawach prowadzonych przez Zarząd spółki. Po dokonaniu zmiany w umowie spółki lub zmianie kapitału zakładowego - prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia oraz kopii umowy spółki lub wypisu z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli nie mają Państwo możliwości szybkiej zmiany umowy spółki - do czasu dokonania zmiany prosimy o dostarczenie uchwały wspólników w brzmieniu zbliżonym do wzoru na końcu niniejszego pisma. Uchwała taka nie wymaga formy aktu notarialnego.

Jednocześnie informujemy iż kapitał zakładowy spółki Roseville Investments Sp. z o.o. wynosi 5.000,00 PLN.

==================
Przykład tekstu uchwały wspólników:

(...)
Mając na uwadze Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważniamy Zarząd Spółki do zawarcia umowy handlowej z firmą Roseville Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia, nr 45A, nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000039090, skutkującej powstawaniem zobowiązań z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności, oraz złożeniem zabezpieczeń 
do kwoty ................................ (słownie: ........................................................................................ )
Jednocześnie uznajemy i akceptujemy czynności i umowy zawarte przez Zarząd Spółki przed niniejszą uchwałą w granicach określonych powyższą uchwałą.
(...)

Oświadczenie Zarządu - Art. 230 KSH