Spółki Grupy:

Informacje Prawne

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Roseville Investments.

Korzystanie z niniejszej serwisu internetowego oznacza zgodę na poniższe Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Roseville Investments.

Informacje ogólne
Wyłączne prawo do niniejszego serwisu internetowego ma Roseville Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 STYCZNIA, nr 45A, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748043, NIP 527-28-64-177 (dalej „Roseville Investments”).


Prawa autorskie
Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, w tym w szczególności ale nie wyłącznie do wszystkich znaków handlowych, towarowych, znaków graficznych (logo), adresów serwisów internetowych, nazw produktów, zdjęć, informacji i innych (dalej „materiały”) przysługują Roseville Investments, lub ich właścicielom, którzy zezwolili na umieszczenie tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym. Niniejszy serwis internetowy jak i materiały podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe i krajowe przepisy prawa. Korzystanie z materiałów, będących własnością Roseville Investments, dozwolone jest wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem iż materiały nie będą modyfikowane i zachowane zostaną oznaczenia praw autorskich, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy Roseville Investments. Korzystanie z materiałów nie oznacza nabycia przez korzystającego jakichkolwiek praw na dobrach nie materialnych do materiałów. Warunki korzystania z materiałów właścicieli, którzy zezwolili na ich umieszczenie w niniejszym serwisie internetowym, określają Ci właściciele. Zabrania się, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Roseville Investments lub podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie w szczególności ale nie wyłącznie powielania, modyfikowania, prezentowania, transmitowania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania materiałów w całości lub w części.


Zawartość serwisu internetowego
Żadne materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny. Roseville Investments nie udziela żadnych gwarancji – ani jawnych ani domniemanych – w odniesieniu do materiałów, w tym w szczególności ale nie wyłącznie gwarancji co do co wartości handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności, nienaruszalności przepisów prawa. Roseville Investments nie gwarantuje, że materiały są dokładne ani wolne od błędów. Użytkownik korzysta z niniejszego serwisu internetowego i materiałów na własne ryzyko. Roseville Investments zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedzenia, materiałów.


Ograniczenie odpowiedzialności
Roseville Investments, ani przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Roseville, jej personel, partnerzy handlowi lub dostawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności ale nie wyłącznie, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, moralne, utratę zysków i inne, bez względu na podstawę roszczenia, powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub umieszczonych w nim materiałów, w tym wynikających wskutek działania wirusów komputerowych lub innych aplikacji o podobnym charakterze, które mogą naruszyć prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektronicznych należących do korzystającego, nawet w przypadku gdy Roseville Investments została poinformowana o możliwości powstania takich szkód.


Łącza do innych stron/serwisów internetowych
Niniejszy serwis internetowy zawiera łącza do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Roseville. Korzystanie z tych serwisów/witryn internetowych podlega zasadom i warunkom korzystania określonym w tych serwisach/witrynach. Niniejszy serwis internetowy zawiera także łączy do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Roseville Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych serwisów/witryn internetowych. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego korzystają z tych łączy na własne ryzyko.


Postanowienia końcowe
Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Roseville Investments podlegają prawu polskiemu. Roseville Investments zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania bez powiadomienia w dowolnej chwili.